Meerlust Estate tar ansvar för sina vingårdsarbetare!

meerlustlogoMeerlust Estate, som är ett nationalmonument och uppfördes under 1600-talet, har ägts av familjen Myburgh sedan 1757 och drivs idag av Hannes Myburgh i åttonde generationen.

Lantarbetarna på Meerlust Estate som är fast anställda bor på gården, i egna hus som, liksom el och vatten, ingår som en förmån för de anställda på farmen. Sjukvårdsförsäkringar och pensionsförsäkringar är också ytterligare en förmån som de anställda åtnjuter.
Meerlusts ägare Hannes Myburgh säger själv att man tillsammans med de anställda lantarbetarna har skapat en mycket framgångsrik verksamhet så att Meerlust känner och uppskattar värdet av deras personal och man har därför valt att ge sina anställda en lön som väl överstiger den lagstadgade minimilönen. De anställda lantarbetarna har även en andel i vinsten som Meerlust gör, vilket vissa år har gett dem en bonus motsvarande fem månadslöner men som alltid garanterar en bonus motsvarande en månadslön.

Meerlust har under årtionden värnat om välbefinnandet av sina anställda lantarbetare och deras barn. Som ett led i detta inrättade de Meerlust Foundation 1997, som har till syfte att erbjuda en säker och stimulerande miljö för barnen till lantarbetarna. Initialt etablerades en förskola för mindre barn, så kallad crèche, en vanlig förskola samt ett fritids för de äldre barnen så att de äldre barnen hade en plats att vara på efter skolan. Detta har under årens lopp utvecklats, fram till 2011 då de stängde ner förskolan samt fritidset på egendomen för att börja samarbeta med Sustainability Institute i Lynedoch. Institutet och Meerlust Foundation delar samma vision och värderingar, och nu, med finansiering från Meerlust, ger det barnen samma slags faciliteter som de sedan tidigare varit vana vid att ha på Meerlust. Ytterligare en fördel är att barnen nu kan interagera med andra barn utanför Meerlust. I dagsläget är 6 barn inskrivna på crèchen, 12 barn i förskolan och 24 barn tar del av fritids efter slutet av skoldagen. Under det senaste årtiondet har de flesta av barnen uppnått minst fem år längre skolgång än deras föräldrar hade möjlighet att slutföra.

Som en följd av inrättandet av Meerlust Foundation ville Meerlust också titta på potentiella projekt som skulle gynna deras arbetstagare på ett meningsfullt och ekonomiskt lönsamt sätt. Efter flera års planering lades en affärsplan fram 2008 som mynnade ut i upprättandet och öppnandet av Compagniesdrift 2010, ett företag som ägs gemensamt av Myburgh Family Trust och Meerlust Workers Trust. Compagniesdrift ses av många som ett av de mest framgångsrika BEE- projekten (Black Economic Empowerment) som inletts i Cape Winelands. Compagniesdrift kombinerar en framgångsrik affär samt ett jordbruksföretag (inbegripet druvodling), vilket ger jobb, utbildning och utbetalningar till sina 72 medlemmar. Om man sedan räknar in dessa personers familjer så drar hela 180 personer fördel av verksamheten på Compagniesdrift.

Dela med dina vänner